अध्यापन अनुमति प्रवेश पत्रको Preview हेर्ने र विवरण संशोधन गर्ने समय तोकियो


शिक्षक सेवा आयोगबाट २०७६/०३/०२ गते प्रकाशित अध्यापन अनुमति पत्रको विज्ञापन बमोजिम दरखास्त फाराम भर्ने उम्मेदवारहरुको प्रवेश पत्र (हाल Print नहुने) मा विज्ञापन नम्बर, तह, विषय (रोल नम्बर बाहेक) समेत Preview को लागि राखिएको छ । आयोगको वेबसाइट www.tsc.gov.np खोली प्रवेश पत्रको Preview गर्न सकिनेछ । उक्त प्रवेश पत्रको Preview मा देखिने आफ्नो विवरण फरक परेमा बैंक भौचर र आवश्यक कागजातहरु (पासपोर्ट फोटो र दस्तखत अनिवार्य jpg फर्मेटमा) संलग्न गरी ३ (तीन) दिनभित्र आयोगको इमेल tscapplication1@gmail.com मा लेखी पठाउनु हुन अनुरोध  आयोगले गरेको छ ।

क्र.सं.Preview हेर्ने र विवरण संशोधन गर्ने समयप्रदेश नम्बरप्रवेश पत्र Print गर्ने समय
मिति २०७६-०५-०५ देखि २०७६-०५-०९ सम्म१ र २मिति २०७६-०५-२१ देखि २०७६-०५-२३ सम्म
मिति २०७६-०५-१० देखि २०७६-०५-१२ सम्ममिति २०७६-०५-२४ देखि २०७६-०५-२६ सम्म
मिति २०७६-०५-१३ देखि २०७६-०५-१५ सम्मगण्डकीमिति २०७६-०५-२७ देखि २०७६-०५-२८ सम्म
मिति २०७६-०५-१६ देखि २०७६-०५-१७ सम्ममिति २०७६-०५-२९ देखि २०७६-०५-३० सम्म
मिति २०७६-०५-१८ देखि २०७६-०५-२० सम्मकर्णाली र सुदूर पश्चिममिति २०७६-०५-३१ देखि २०७६-०६-०१ सम्म
तपाईको प्रतिकृया दिनुहोस्